Vitajte na bringer.sk, Registrácia zadarmo | Prihlásiť sa

Podmienky používania

PRED ZAREGISTROVANÍM SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY POUŽÍVANIA

Internetový obchodný portál bringer.sk slúži ako sprostredkovateľ obchodných príležitostí a je určený výhradne pre podnikateľské subjekty, tzn. fyzické a právnické osoby, ktoré sú zapojené do obchodných aktivít. Táto Zmluva o podmienkach používania („zmluva“) popisuje práva a povinnosti vyplývajúce z Vášho používania portálu bringer.sk na URL www.bringer.sk („portál“). Táto zmluva je uzatvorená medzi Vami ako používateľom portálu („užívateľ“) a spoločnosťou Ample s.r.o., kpt.M.Uhra 72/24, 90701 Myjava, IČO:36276219, IČ DPH:SK2022075759 („poskytovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom portálu.

1. Súhlas so všeobecnými podmienkami

Začatím používania tohto portálu, prejavujete súhlas s podmienkami uvedenými v tejto zmluve ako užívateľ.
Užívateľom sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá vstúpi na portál, bez ohľadu na to, či je registrovaná ako platiaci člen alebo neplatiaci člen. Užívateľ sa stáva členom po dokončení procesu registrácie. Všetci užívatelia sa zaväzujú, že budú užívať portál v súlade s právnymi predpismi a podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami použitia, nevyužívajte prosím tento portál.
Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na úpravu a zmenu podmienok používania, bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny vstupujú do platnosti okamžite po uverejnení na portáli. Pokračovanie v užívaní portálu znamená, že užívateľ rešpektuje a bez výhrad súhlasí s uvedenými zmenami.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny akýchkoľvek produktov a služieb portálu a rovnako na zamedzenie alebo zrušenie služieb poskytovaných používateľovi bez udania dôvodu, za účelom ochrany záujmov poskytovateľa.

2. Obsah uverejňovaný na portáli

Len registrovaní užívatelia môžu uverejňovať obsah na portál bringer.sk. Každý užívateľ sa zaväzuje, že bude uverejňovať presné, pravdivé, úplné a platné informácie.
Užívateľ udeľuje portálu neodvolateľné, trvalé a bezplatné oprávnenie zobrazovať a používať informácie ním poskytnuté za účelmi stanovených touto zmluvou.
Každý užívateľ vyhlasuje, že obdržal všetky potrebné licencie a povolenia na publikovanie materiálov a informácií tretích strán, ktoré sú vyžadované na základe ochrany osobných a vlastníckych práv tretích strán.
Každý užívateľ sa zaväzuje, že ním poskytované informácie a materiály nepoškodzujú práva tretích strán, alebo ich publikuje so súhlasom vlastníka týchto práv.
Výhradne užívateľ je zodpovedný za celkový obsah informácií, ktoré publikuje na portáli.
Poskytovateľ nie je zodpovedný za presnosť, kvalitu a platnosť obsahu, uverejneného užívateľom, rovnako ako aj za jeho aktivitu na portáli.

Každý užívateľ portálu bringer.sk súhlasí, že nebude poskytovať na uverejňovanie informácie, ktoré:
- podnecujú a navádzajú k páchaniu trestnej činnosti,
- odporujú všeobecne uznávaným etickým a morálnym princípom spoločnosti,
- porušujú všeobecne záväzné normy a platný právny poriadok Slovenskej republiky,
- obsahujú zavádzajúce a falošné informácie,
- podporujú protizákonné aktivity alebo predaj zakázaných výrobkov,
- obsahujú počítačové vírusy alebo iné deštruktívne nástroje,
- súvisia s predajom produktov alebo služieb, ktoré porušujú alebo nabádajú k porušovaniu osobných a vlastníckych práv iných užívateľov,
- sú urážlivé, hanlivé, ohrozujúce a podporujúce diskrimináciu na základe rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku,
- sú pornografické, obscénne, poburujúce a poškodzujúce menšiny,
- propagujúce násilie, fašizmus alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
- utvárajú neoprávnenú reklamu alebo zasahujú do súkromia tretích osôb,

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek materiál publikovaný na portáli, ktorý je oprávnene považovaný za protizákonný a porušuje túto zmluvu. Poskytovateľ môže následne odhaliť užívateľovu identitu a kontaktné údaje, ak sú vyžadované príslušnými štátnymi orgánmi (prokuratúra a súdy).
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody a následky takého konania a užívateľovi nevzniká žiaden nárok voči poskytovateľovi za takéto odhalenie informácií.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť účet užívateľa podľa vlastného uváženia.

3. Užívatelia

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude kopírovať a reprodukovať informácie, databázy, zoznamy, texty a obrázky dostupné na portáli, za účelom ich distribúcie a predaja alebo obchodného zneužitia obsahu na portáli. Používanie obsahu a materiálov pre iný účel ako je špecifikovaný v tejto zmluve, je zakázaný.
Niektoré informácie, produkty a lebo služby na portáli sú poskytované tretími stranami a poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich obsah.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet užívateľa, ktorý porušuje práva na ochranu duševného vlastníctva alebo iných legitímnych práv ostatných užívateľov alebo poskytovateľa.

4. Registrácia a členstvo

Každý užívateľ ktorý dokončil proces registrácie sa stáva registrovaným užívateľom („registrovaný užívateľ“) s vlastným užívateľským účtom („účet“).
Registračný formulár obsahuje informácie o užívateľovi a jeho firme ako adresu, kontaktné informácie, činnosti firmy atď. Zaregistrovaním na portáli sa užívateľ zaväzuje, že poskytne a bude aktualizovať informácie o firme, ktorú reprezentuje tak, aby boli platné, pravdivé a presné. V prípade, že užívateľ poskytne neplatné a nepravdivé informácie, poskytovateľ má právo odmietnuť jeho registráciu a nepovoliť využívanie určitých produktov a služieb na portáli.
Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek upraviť a aktualizovať informácie pomocou svojho účtu. Prístup do užívateľského účtu je podmienený prihlásením, tzn. vložením emailovej adresy („email“) a užívateľovho hesla („heslo“). Užívateľ je zodpovedný za uchovávanie a ochranu svojho hesla, rovnako ako za všetky aktivity uskutočnené pod týmto heslom.
Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať poskytovateľa o zrušenie a odstránenie jeho účtu z databázy portálu bringer.sk. Ako registrovaný užívateľ, súhlasíte so zahrnutím Vašich osobných údajov do našej databázy a oprávňujete poskytovateľa zdieľať tieto informácie s inými užívateľmi. Všetky informácie zadané užívateľom počas procesu registrácie, sa stávajú výlučným vlastníctvom poskytovateľa a ten má právo ich používať.
Bringer.sk poskytuje svojim užívateľom špeciálne platené služby. Registrovaný užívateľ ktorý platí za takéto služby poplatok daný poskytovateľom, sa stáva Prémiovým členom („prémiový člen“). Užívateľ je zodpovedný za platenie poplatkov, prislúchajúcich k využívaným službám a poskytovateľ má právo tieto poplatky kedykoľvek zmeniť.
Prémiové členstvo je poskytované na dobu určitú, na 1 rok alebo na 2 roky s tým, že užívateľ nemá nárok na vrátenie poplatku v prípade, že ukončí svoje prémiové členstvo pred uplynutím doby.

5. Obchodné transakcie užívateľa

Poskytovateľ prevádzkuje elektronický obchodný portál, ktorý slúži na výmenu informácií o produktoch a službách medzi dodávateľmi a odberateľmi. Poskytovateľ nereprezentuje a nezastupuje žiadnu zo strán v obchodných transakciách a neúčtuje si žiadny poplatok za tieto transakcie.
Poskytovateľ sa nezúčastňuje transakcií, preto nie je zodpovedný za kvalitu, bezpečnosť, pravdivosť informácií o produktoch a službách a schopnosť obchodníkov dodržať svoje záväzky v obchodných transakciách.
V prípade, že užívateľ je v spore s niektorou stranou v obchodnej transakcii, poskytovateľ je oslobodený a stojí mimo všetkých procesov, nárokov a požiadaviek, spojených s touto transakciou.

6. Vymedzenie zodpovednosti

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a nezaručuje platnosť, presnosť, spoľahlivosť, kvalitu, úplnosť a správnosť informácií o produktoch a službách zobrazených na portáli, ktoré sú poskytnuté užívateľmi alebo tretími stranami.
Poskytovateľ nezaručuje, že užívateľ portálu neporušuje práva tretích strán.
Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné chyby, omyly a meškania, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené prírodnými silami, vojnami, vládnymi zásahmi, občianskymi konfliktami a nepokojmi, poruchami a zlyhaním techniky.
Poskytovateľ je oslobodený od zodpovednosti za prípadné straty, nároky a záruky, ktoré môžu byť výsledkom používania portálu, porušenia zmluvy o podmienkach používania a záruk daných užívateľom.
Poskytovateľ nezodpovedá za škody spojené s používaním portálu, stratu ziskov, dát a obchodných príležitostí.
Užívateľ je výhradne zodpovedný za materiály a informácie, ktoré publikuje, rovnako ako za škody a riziká s tým spojené.

7. Právo na ochranu duševného vlastníctva

Všetky informácie a obsah portálu sú výhradne spravované a vlastnené poskytovateľom.
Stránka alebo jej časť nemôže byť reprodukovaná, kopírovaná alebo predaná pre akýkoľvek obchodný účel bez písomného povolenia od poskytovateľa.
Užívateľ súhlasí, že nebude kopírovať, reprodukovať, sťahovať alebo inak obchodne zneužívať informácie, databázy, texty a zoznamy portálu.
Užívateľ zaručuje poskytovateľovi právo bezplatne využívať, šíriť, meniť, reprodukovať a zobrazovať všetky informácie a materiály publikované užívateľom na akýkoľvek účel spojený s podporou a propagáciou portálu.
Akceptovaním tejto zmluvy, užívateľ zaručuje, že je vlastníkom autorských práv a obchodných známok alebo má povolenie tretej strany na publikovanie takého obsahu na portáli a neporušuje práva tretích strán.

8. Bezpečnostná politika

Poskytovateľ používa zodpovedajúce metódy a spôsoby na zaistenie korektného používania informácií, na ochranu presnosti dát a na ochranu pred nepovoleným vstupom.
Všetky informácie, ktoré užívateľ poskytne, vidí a edituje cez svoj účet, ktorý je chránený heslom.
Doporučujeme Vám chrániť si svoje užívateľské heslo, odhlasovať sa z účtu a neuchovávať prihlasovacie údaje v počítači, ktorý je používaný viacerými osobami.
Poskytovateľ sa snaží čo najviac chrániť užívateľove informácie pred neoprávneným zásahmi tretíc osôb, no napriek tomu nemôže úplne zaručiť ich ochranu, preto užívateľ prehlasuje, že si uvedomuje určité riziko spojené s ich publikovaním.

9. Záverečné ustanovenia

Touto zmluvou o podmienkach používania sa zakladá dohoda medzi užívateľom a poskytovateľom, ktorá nahrádza akékoľvek predošlé dohody medzi týmito dvomi stranami.
Táto zmluva neutvára vzťahy medzi užívateľom a poskytovateľom, na základe toho, že obidve strany sú nezávislými podnikateľskými subjektmi.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do portálu, zasielať užívateľovi informácie o novinkách v produktoch a službách poskytovateľa alebo tretích osôb.
Poskytovateľ nepodporuje, neodporúča a nereprezentuje žiadnu firmu, produkt, informáciu alebo službu zobrazovanú na portáli. Vaše návrhy, podnety, žiadosti alebo otázky týkajúce sa tejto zmluvy alebo poskytovaných služieb privítame na emailovej adrese: support@bringer.sk.

Táto zmluva o podmienkach používania sa riadi zákonmi platnými v SR a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.marca 2011.